ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
تلفن هاي تماس
 

معاونت دانشجويي

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره تماس

دکتر علي همتي عفيف

معاون دانشجويي

028-33901749

محمدرضا عباسي

کارشناس کميسيون موارد خاص

028-33901743

فاطمه بيگلري

کارشناس کميسيون موارد خاص

028-33901766

محمود رحماني

عامل مالي معاونت دانشجويي

028-33901742

اکبر صلاحي

تدارکات دانشجويي

028-33901740

امور دانشجويي

اميرگروسي

مدير امور دانشجويي

028-33901751

زهرا سلطانشاه

مسئول دفتر مدير دانشجويي

و دبيرخانه معاونت دانشجويي

028-33901750

سکينه شمشادي

کارشناس امور دانشجويي

028-33901763

اداره تغذيه

مرتضي لطفي

رييس اداره تغذيه

028-33901752

سکينه قنبري بوئيني

کارشناس اداره تغذيه

028-33901754

زهرا باد روح

کارشناس اداره تغذيه

028-33901755

-

کارشناس ادره تغذيه

028-33901756

اداره رفاه

محمد پورخليل

رييس اداره رفاه و خدمات دانشجويي

028-33901760

زهرا رضايي مياب

کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي

028-33901759

ناهيد رجبي

کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي

028-33901758

فهيمه جباريها

کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجويي

02833901757

اداره تربيت بدني

محمود حيدري

مدير تربيت بدني

028-33901782

علي شهروان

معاون اداره تربيت بدني

028-33901767

-

کارشناس اداره تربيت بدني

028-33901780

محمد عباسي

کارشناس امور ورزشي

028-33901768

ستاره اکبري

کارشناس اداره تربيت بدني

028-33901779

مژگان زرنگار

کارشناس اداره تربيت بدني

028-33901786

-

کارشناس تربيت بدني

028-33901781

ابوالفضل ثقفي

مسئول سالن ورزشي برادران

028-33901416

آمنه ابراهيمي

مسئول سالن ورزشي خواهران

028-33902219

مرکز مشاوره

دکتر عليرضا کاکاوند

مدير مرکز مشاوره

028-33901772

شهربانو فرجي اينانلو

کارشناس مرکز مشاوره

028-33901775

فاطمه علي محمدي

کارشناس مرکز مشاوره

028-33901783

زينب زراعت جو

کارشناس مرکز مشاوره

028-33901777

مرکز بهداشت

عليرضا کاکاوند

سرپرست مرکز بهداشت

028-33902221

حسين يزدي

کارشناس و بهيار مرکز بهداشت

028-33902223

فاطمه مرادي

کارشناس مرکز بهداشت

028-3390222

     راضيه حاج ميري   محمدعلي  کارشناس بهداشت 028-33902224
فروغ بدرلو کارشناس مرکز 028-33902222

اداره خوابگاه

مهدي فلاح

رييس اداره خوابگاه

028-33902200

جواد نور محمدي

کارشناس اداره خوابگاه

028-33902202

  مريم سهرابي

 کارشناس اداره خوابگاه

028-33902204

علي مرادي

مسئول تدارکات دانشجويي

028-33902201

معصومه سعيدي کمال

 

کارشناس اداره خوابگاه 028-33902205

خوابگاه امامي

شعبان فيض الهي

028-33902255

خوابگاه ابوترابي

حسن مراقي

028-33902247

خوابگاه شهيد بابايي

ميلاد نجاري

028-33902246

خوابگاه شهيد رجايي

فرهاد ميرزايي

028-33902243

خوابگاه علامه رفيعي

محمد گونجي

028-33902242

خوابگاه کوثر

-

028-33902240

خوابگاه شهيد باهنر

زهرا حسيني طايفه

028-33902241

خوابگاه زينبيه

-

028-33660727

خوابگاه معصوميه

-

028-33665068

خوابگاه شهيد چمران

-

028-33902245

 
 
 
آخرین به روزرسانی صفحه : ۱۴۰۱/۱/۱۸
 
 
 
 
   

مهمترین پیوندها