درخواست مجدد خوابگاه

کليه دانشجوياني که امتياز مورد نظر براي دريافت خوابگاه را کسب نکرده اند و يا دانشجوياني که به هر دليلي موفق به ارسال درخواست خوابگاه خود نشده اند مي توانند از تاريخ 1396/06/15 لغايت 1396/06/31 درخواست مجدد خود را از طريق سامانه بوستان ارسال نمايند.

لازم به ياد آور است دانشجوياني که به علت بدهي خوابگاه ،ارسال درخواست ايشان مسدود شده بود مي توانند با تسويه و پرداخت بدهي خود وارد سامانه بوستان شده و نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمايند.

   
فرستنده : مديريت خوابگاه
   
تعدادمشاهده : 3882 بار
تاریخ ارسال : 12 شهريور سال 1396